NEWS

ขยายเวลารับบทคัดย่อผลงานวิจัย


ขยายเวลารับบทคัดย่อผลงานวิจัย

เปิดรับบทคัดย่อผลงานวิจัย 31 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2562

แจ้งผลการพิจารณา ภายใน 15 ธันวาคม 2562

ส่งรายงานวิจัยฉบับย่อ (manuscript) ภายใน 30 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย 15 มกราคม 2563

ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ และส่งคณะกรรมการ ภายใน 30 มกราคม 2563

จัดทำรูปเล่ม ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งบทคัดย่องานวิจัย 1 หน้า A 4 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562
มาที่ E-mail: thaifamily2020@gmail.com

รายละเอียดการประชุม

Update : 02/10/2019