NEWS

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมเปิดรับ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
Master of Science Program in Environmental Health (Regular/Special program)

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

สมัครได้ที่ : https://graduate.mahidol.ac.th/

Update : 12/03/2020