NEWS

รับสมัครหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
เปิดรับสมัครแล้วทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ
วันนี้ถึงวันที่ 5 พ.ค. 63 (รอบ 3)

สมัครภาคปกติ คลิกที่นี่
สมัครภาคพิเศษ คลิกที่นี่

Update : 18/03/2020