NEWS

ขอเชิญ เสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562


ขอเชิญบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

ทั้งนี้ สามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ที่กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศโครงการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

Update : 09/09/2019