NEWS

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย "โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก : มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด"


#ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย
. "โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก : มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด"

ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโรคระบาด "โควิด – 19"
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ในฐานะองค์กรวิชาการด้านมานุษยวิทยา เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตวิกฤตโรคระบาด "โควิด – 19" ที่มีต่อชีวิตและสังคมในวงกว้าง ไม่เพียงแต่เรื่องสุขภาพ แต่ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและการดำเนินกิจกรรมทางสังคม เพื่อเรียนรู้ปรากฏการณ์ดังกล่าวผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา ศมส. เปิดให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาด้านมานุษยวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อเสนอรับทุนเขียนบทความวิจัย (Research Paper) ภายใต้ "โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด"

รับจำนวน 20 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ในหัวข้อต่อไปนี้
#กลุ่มที่ 1 ประสบการณ์ อารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์โรคระบาด
• ทุกข์ทางสังคม (Social suffering) ประสบการณ์การเจ็บป่วย (Illness experience) ความหมายและมุมมองต่อโรคโควิด 19
•ชีวิตทางสังคมและอารมณ์ของมนุษย์ในสถานการณ์โรคระบาด: ความกลัว ความรัก ความเหงา และความหวัง ฯลฯ
• การดูแล (Care, Caring and Care-giving) ภารกิจทางมนุษยธรรม (Humanitarian effort) และประสบการณ์ทางจริยธรรม (Moral experience) ในสถานการณ์โรคระบาด

#กลุ่มที่ 2 บทเรียนของวิธีจัดการและแก้ไขปัญหาโรคระบาด
• การศึกษาเปรียบเทียบการรับมือของประเทศต่างๆ ในบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง
• กาลเทศะ ความเสี่ยง และมิติทางวัฒนธรรมของโรคอุบัติใหม่
• มองแบบรัฐ: รัฐเวชกรรม ภาวะผู้นำและปฏิบัติการของอำนาจในสถานการณ์เปราะบาง
• ชุมชน การตอบโต้ ต่อรอง และการกลายเป็นปัญหาท้องถิ่นของโรคในกระแสโลกาภิวัตน์
• ประสบการณ์และปฏิบัติการเชิงพื้นที่: การเดินทาง เส้นแบ่งและเขตแดนกับการควบคุมกักกันโรค

#กลุ่มที่ 3 การแบ่งแยกกีดกัน ความเสี่ยงและการปรับตัวทางสังคม
• ความเหลื่อมล้ำและความสัมพันธ์เชิงอำนาจ: กลุ่มเปราะบาง ชนชั้น เชื้อชาติและเพศสภาวะในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่
• สังคมเสี่ยงภัย: กลุ่มเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงกับการปรับตัวและการเอาตัวรอดในการเผชิญหน้ากับความเสี่ยง
• การเกิดใหม่ของความเป็นสังคม (Sociality) ความเป็นพลเมือง (Citizenship) และการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ (New social movement) กับการรับมือโรคระบาด

#กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยี พิธีกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในสถานการณ์โรคระบาด
• ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี: การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต
• อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมกับโรคระบาด
• ศาสนา พิธีกรรม การผลิตซ้ำและการสร้างใหม่ทางวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับโรคระบาด
• กติกา มารยาทและสุนทรียศาสตร์ของการอยู่ร่วมกันและการอยู่กับโรค

#กลุ่มที่ 5 ภววิทยา ปริมณฑลของความรู้และความจริง
• การเมืองเรื่องความรู้ ความจริง และการต่อสู้ช่วงชิงทางญาณวิทยา
• Visual culture and Epidemic ข้อมูลโรคระบาดกับการสร้างภาพตัวแทนและการสื่อสารผ่านภาพ
• การรายงานข่าว ข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปล่อย และปฏิกิริยาทางสังคมของสาธารณะ
• วัตถุ สิ่งของ หลากสายพันธุ์กับการเป็นผู้กระทำการของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ (Materiality, Multi-species and Non-human actor) ในสถานการณ์โรคระบาด

รูปแบบผลงาน
1. บทความวิจัย (Research paper) ขนาดสั้น ที่ได้จากการวิจัยจากเอกสาร งานวิจัยภาคสนามและประสบการณ์ส่วนตัว การสัมภาษณ์ การสำรวจสื่อออนไลน์ เป็นต้น
2. ความยาวไม่ต่ำกว่า 15 หน้า (A 4) (ไม่รวมบรรณานุกรม)
3. Font TH SarabunPSK 16

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับข้อเสนอ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2563 (ภายในเวลา 16.00 น.)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอบทความวิจัย ที่ https://www.sac.or.th/main/th/news/detail/59
ส่งแบบฟอร์มมาที่ e-mail : narupon.d@sac.or.th

ประกาศผลผู้ได้รับการสนับสนุน 30 เมษายน 2563
ส่งร่างแรกของบทความ 31 พฤษภาคม 2563
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 30 มิถุนายน 2563


สอบถามรายรายละเอียดได้เพิ่มเติม โทร. 02 880 9429 ต่อ 3814 หรือ 3835
ในวันและเวลาราชการ

Update : 24/03/2020