2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Nihon Pharmaceutical University (NPU)
ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมโครงการ Nihon Pharmaceutical University (NPU) ONLINE SUMMER PROGRAM 2021
PROGRAM SUMMARY:

 • Introduction of our university, campuses, student club activities
 • Overview of pharmacy training for Japanese pharmacy students
 • Japanese language courses
 • Specialized lectures/details in next pages (all in English presented by professors of our university)
 • Visit to Japanese medical institutions and related companies (interview by students of our university)
 • โครงการดังกล่าวสำหรับนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยได้แนบเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการทั้งหมดมาพร้อมนี้

  ส่งเอกสารการสมัครมายังงานวิเทศสัมพันธ์ e-mail : phinter@mahidol.ac.th

  14 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2564

  รายละเอียด | ใบสมัคร

  Update : 1 กรกฎาคม 2564