2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง "UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติบนฐานวิถีชีวิตใหม่"
โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง "UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติบนฐานวิถีชีวิตใหม่"

การอบรมฟื้นฟู 5 วัน ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564
อบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco WebEx
(ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท)

ช่องทางการสมัคร
สมัครออนไลน์ โดยการสแกน Qr code หรือเข้าลิงค์ https://forms.gle/o5z3ARg7iB7j2JCPA
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร 3 ชั้น 4 เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2354 8542

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) - กำหนดการ
จดหมายเชิญเข้าอบรม

Update : 2 มีนาคม 2564