2566

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อสังคมสุขภาวะ Upskill of Nurse Practitioner for Wellness Society"
โครงการอบรมระยะสั้น (หลักสูตรฟื้นฟู) เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อสังคมสุขภาวะ Upskill of Nurse Practitioner for Wellness Society"

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟู 5 วัน
เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อสังคมสุขภาวะ Upskill of Nurse Practitioner for Wellness Society”
วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

CNEU อยู่ระหว่างการขอหน่วยคะแนน

ลงทะเบียนออนไลน์
ได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 กรกฎาคม 2566
ผ่านทาง https://forms.gle/9Bu9uC6P7CdzQwaMA หรือ Scan QR Code บนโปสเตอร์

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 3 ชั้น 4 เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2354-8542

โปสเตอร์
จดหมายเชิญอบรม
แผ่นพับ
กรณีสมัครออนไลน์ไม่ได้
ใบสมัคร (pdf)
ใบสมัคร (doc)

Update : 2 พฤษภาคม 2566