2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

โครงการศึกษาอบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
วันที่ 9 กรกฎาคม – 3 ธันวาคม 2564

จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ E-Mail : kwanjai.amn@mahidol.ac.th โทรศัพท์ : 086 836 8687

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

Update : 4 มิถุนายน 2564