2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ขอเชิญหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เสนอชื่อศิษย์เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565
เสนอชื่อศิษย์เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เสนอชื่อศิษย์เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

กรุณาเสนอชื่อ พร้อมประวัติ ส่งมาที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

และส่งไฟล์แบบฟอร์มผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็น file word ไปที่
E-mail: thanyarat.soo@mahidol.ac.th หรือ napaporn.mua@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 0-2640-9850, 0-2354-8531
โทรสาร 0-2640-9850

ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลดประกาศ | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Update : 5 กรกฎาคม 2565