2566

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าว "ม.มหิดลสร้างห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 เพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน"
ข่าว "ม.มหิดลสร้างห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 เพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยได้รับประกาศนียบัตร รับรอง จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

มีอายุการรับรองมาตรฐาน 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 - 24 มกราคม 2569 ในลักษณะของ "ห้องปฏิบัติการเคมี" เพื่อการทดสอบโลหะหนักในน้ำดี - น้ำเสีย ก่อนจะขยายสู่ "ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา" ซึ่งจะรับการรับรองในเรื่องการตรวจหาไข่หนอนพยาธิในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว เพื่อสนับสนุนแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและหนอนพยาธิต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ข่าวได้รับการเผยแพร่แล้วทางสื่อมวลชนดังนี้

1. เมดิคอลไทม์ 28-8-66 http://www.medi.co.th/news_detail41.php?q_id=2669

2. นิตยสารสาระวิทย์ 28-8-66 https://www.nstda.or.th/sci2pub/iso-iec-17025-2017/

3. ThaiPR.NET 23-8-66 https://www.thaipr.net/education/3373432

4. RYT9.COM 23-8-66 https://www.ryt9.com/s/prg/3447470

5. newswit 23-8-66 https://www.newswit.com/th/ifpisiq1xqn4a8zofocec8hjfn1s5fcn

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพโดย งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Update : 5 กันยายน 2566