2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >สัมมนาวิชาการออนไลน์ "บูรณาการกลไกเกมเพื่อออกแบบโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ"

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์

บูรณาการกลไกเกมเพื่อออกแบบโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings
Meeting Number 578 864 699

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://forms.gle/BwJ535g4XtA9fxbbA

จัดโดย: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Update : 6 ตุลาคม 2564