2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >กำหนดการ ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 10
กำหนดการ ประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา หรือผู้สนใจ

เข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 10
"ดุลยภาพครอบครัวไทย ใส่ใจความรุนแรง"

จัดโดย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย

รูปแบบ On-site ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

- ลงทะเบียนเข้าร่วมได้แล้วบัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
- ลงทะเบียน ส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิจัย
- ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลดกำหนดการ

Update : 9 พฤศจิกายน 2565