2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

โครงการศึกษาอบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
วันที่ 9 กรกฎาคม – 3 ธันวาคม 2564

จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ E-Mail : kwanjai.amn@mahidol.ac.th โทรศัพท์ : 086 836 8687

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

Update : 11 พฤษภาคม 2564