2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการศึกษาอบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการศึกษาอบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2

วันที่ 8 กรกฎาคม – 2 ธันวาคม 2565

จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2354 8542

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

Update : 11 พฤษภาคม 2565