2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ขยายเวลาการรับสมัคร โครงการศึกษาอบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

โครงการศึกษาอบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

วันที่ 23 เมษายน - 13 สิงหาคม 2564

จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ E-Mail : kwanjai.amn@mahidol.ac.th โทรศัพท์ : 086 836 8687

รายละเอียดและใบสมัคร

Update : 12 มกราคม 2564