2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 16 เรื่อง "Future Food & Nutrition in the Era of Modern Medicine อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตในการแพทย์ยุคใหม่”

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 16

เรื่อง "Future Food & Nutrition in the Era of Modern Medicine อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตในการแพทย์ยุคใหม่”
ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย ชมรมโภชนวิทยามหิดล และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านสามารถดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) เอกสารโครงการประชุมวิชาการ
2) ใบลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่านรูปแบบออนไลน์ ที่ https://forms.gle/qCxzUzeYReF84exN6
3) หนังสือขออนุมัติต้นสังกัด
4) หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม_กรณีไม่มีต้นสังกัด
5) หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

ผ่านทางลิงก์:
https://drive.google.com/drive/folders/1x_iBJFH-XxSePS4ZZ4aeofEUt1UeVP3e?usp=sharing

Update : 12 กรกฎาคม 2565