2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >โครงการการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาเบื้องต้น (Basic Analysis)"
โครงการการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาเบื้องต้น (Basic Analysis)"

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการการฝึกอบรมระยะสั้น
เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาเบื้องต้น (Basic Analysis)"
ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00- 16.00 น.

อัตราค่าลงทะเบียน :
บุคคลทั่วไป ท่านละ 5,000 บาท
นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านละ 4,500 บาท
จัดการอบรมในรูปแบบ onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- ผศ.ดร. สุคนธา ศิริ (หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา)
โทร. 0891780701 e-mail: sukhontha.sir@mahidol.ac.th
- นส.อัญชนา เกิดปัญญา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 0891100350 e-mail: uanchana.keo@mahidol.ac.th
- นางเปรมประภา นุตโรจน์ (นักวิชาการศึกษา)
โทร. 0868872716 e-mail: premprapa.nut@mahidol.ac.th

หมายเหตุ : ผู้ที่นำคอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนตัวมาเพื่อร่วมการอบรม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานก่อนเข้าอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์
ศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่https://shorturl.asia/RsFHc

Update : 13 มีนาคม 2565