NEWS

ตลาดนัดวิชาการ


ตลาดนัดวิชาการ
การเตรียมวิชาการการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 8

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล (ชั้น 5)
อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5)

++กำหนดการ++