2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >Prospect for Covid-19 Pandemic Online Forum in the countries and the region

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไต้หวัน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และมองโกเลีย ในหัวข้อ

"Prospect for Covid-19 Pandemic Online Forum in the countries and the region"
เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียน ตกผลึก และระดมความคิด หาแนวทางในการแก้ปัญหาในอนาคต 'บทสรุปสำคัญคือ'
1. งานสาธารณสุข คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการเมือง (public health is politics) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในทุกประเทศ คือ เรื่องวัคซีน
2. Hesitancy is Literacy problem ดังนั้น การทำงาน Health Literacy เป็นเรื่องสำคัญ ในการแก้ปัญหาโควิด-19 ในทุกกลุ่มของสังคม
3. Infodemic ปรากฏในทุกประเทศ เราต้องหาทาง แก้ปัญหาข่าวลวง ข่าวปลอม ข่าวพิษ ดำเนินรายการโดย Professor Pau Chung Chen, Taiwan Public Health Association President และ Professor Peter Chang, Asian Health Literacy Association President

จัดโดย Taipei Medical University, Asia Health Literacy Association, และ Televisi Kampus Universitas Dian Nuswantoro อินโดนีเชีย

Update : 14 สิงหาคม 2564