2566

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >แนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงเมื่อค่า AQHI อยู่ในระดับต่าง ๆ ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ AQHI ที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ AQHI ที่ส่งผลต่อสุขภาพ แนวทางการปฎิบัติตนของประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยงเมื่อค่า AQHI อยู่ในระดับต่างๆ
การพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Development of Air Quality Health Index (AQHI) in Bangkok)
Update : 14 ธันวาคม 2566