2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >"ม.มหิดล ชูธงมุ่งบรรลุเป้าหมาย SDGs จัดอบรมพัฒนาสุขภาวะแรงงานไทย "Wellness for Industry"
"ม.มหิดล ชูธงมุ่งบรรลุเป้าหมาย SDGs จัดอบรมพัฒนาสุขภาวะแรงงานไทย "Wellness for Industry"

ข่าว "ม.มหิดล ชูธงมุ่งบรรลุเป้าหมาย SDGs จัดอบรมพัฒนาสุขภาวะแรงงานไทย "Wellness for Industry" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในอนาคตจะสามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อใช้เทียบโอนสำหรับศึกษาต่อที่คณะฯ ต่อไปได้อีกด้วย ข่าวได้รับการเผยแพร่แล้วทางสื่อมวลชนดังนี้ค่ะ

1. นิตยสารสาระวิทย์ 10-11-65 https://www.nstda.or.th/sci2pub/wellness-for-industry/

2. ThaiPR.NET 10-11-65 https://www.thaipr.net/education/3264425

3. RYT9.COM 10-11-65 https://www.ryt9.com/s/prg/3372276

4. newswit 10-11-65 newswit  10-11-65 https://www.newswit.com/th/LsGo

5. Edupdate 10-11-65 https://www.edupdate.net/2022/29831/

6. เมดิคอลไทม์ 10-11-65 http://medi.co.th/news_detail41.php?q_id=1526

7. นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน 10-11-65 https://www.technologychaoban.com/agri-news/article_234471

Cr: สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Update : 15 พฤศจิกายน 2565