2567

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >การอบรมฟื้นฟู 5 วัน เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อสังคมสุขภาวะในยุคดิจิทัล Upskill of Nurse Practitioner for Wellness society in Digital Age”

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมฟื้นฟู 5 วัน
เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อสังคมสุขภาวะในยุคดิจิทัล
Upskill of Nurse Practitioner for Wellness society in Digital Age”

วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
CNEU อยู่ระหว่างการขอหน่วยคะแนน

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 กรกฎาคม 2567
ผ่านทาง https://forms.gle/16BNLLpk1ctXovkX7 หรือ Scan QR

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 3 ชั้น 4
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2354-8542

แผ่นพับ
ใบสมัคร .pdf | ใบสมัคร .doc
จดหมายเชิญ

Update : 16 พฤษภาคม 2567