2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร Thai Journal of Public Health
วารสาร Thai Journal of Public Health
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์

โดยสามารถศึกษารายละเอียดการเตรียมต้นฉบับและส่งต้นฉบับของท่านได้ที่ https://he02.tci-thaijo.org/index.php/about/submissions

Update : 18 เมษายน 2565