2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ...

สำนักงานโนยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง การบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเชิงรุกในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ผู้นำเสวนา
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณภาพอากาศ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดร.เวฬุกา รัตนวราหะ ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
คุณภูพิงค์ ทวีทรัพย์ ผู้จัดการการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.
โดยกลุ่มงานปิโตรเคมี กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Webex https://mahidol.webex.com/meet/sarawut.the

ลงทะเบียนเข้าร่วม : คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มงานปิโตรเคมี (สิรนันท์/นวลจันทร์)
โทรศัพท์ : 02-265-6500 ต่อ 6797 E-mail : petrochem.eia@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาแนวทวงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (จริยา/ปนัดดา)
โทรศัพท์ : 02-265-6500 ต่อ 6854 E-mail : eia2560@hotmail.com

Update : 18 มิถุนายน 2564