2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย : การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ"
โครงการฝึกอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย : การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ"

(จัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี)

รายละเอียดการรับสมัคร
รุ่นที่ 8 วันที่ 26-27 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเทพนม เมืองแมน ชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รุ่นที่ 8 : วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดใบสมัคร

กำหนดการ

Update : 19 มีนาคม 2564