2566

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าว "ม.มหิดลพร้อมผลิต ป.โท'พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน'ดูแลสุขภาพองค์รวมประชาชนทุกช่วงวัย"
ข่าว "ม.มหิดลพร้อมผลิต ป.โท'พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน'ดูแลสุขภาพองค์รวมประชาชนทุกช่วงวัย"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชญภิญโญ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และอาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี โดยได้จัดชั้นเรียน Coursework เพียง 1 ปี และให้ปีต่อไป ได้ทำวิทยานิพนธ์อย่างเต็มที่ ข่าวได้รับการเผยแพร่แล้วทางสื่อมวลชน ดังนี้ค่ะ

1. แนวหน้าออนไลน์ 19-6-66 https://www.naewna.com/local/738063

นสพ.แนวหน้า 19-6-66 หน้า 17 https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2023-6-19-11.pdf

2. คอลัมน์ถูกทุกข้อ นสพ.ไทยโพสต์ 17-6-66 หน้า 5 https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2023-6-19-3.pdf

3. เมดิคอลไทม์ 15-6-66 http://medi.co.th/news_detail41.php?q_id=2375&mibextid=Zxz2cZ

4. ThaiPR.NET 15-6-66 https://www.thaipr.net/education/3347392

5. RYT9.COM 15-6-66 https://www.ryt9.com/s/prg/3429451

6. newswit 15-6-66 https://www.newswit.com/th/ifnjnujd4j15zybszjq02yo80d80dgrr

7. EdUpdate 15-6-66 https://www.edupdate.net/2023/35696/

8. นิตยสารสาระวิทย์ 15-6-66 https://www.nstda.or.th/sci2pub/licensed-nurse/

Cr: สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Update : 19 มิถุนายน 2566