2565

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 Modern Sewage Management - the Public Health Benefits
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 Modern Sewage Management - the Public Health Benefits

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565
Modern Sewage Management - the Public Health Benefits

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Hilight กิจกรรม

เสวนาเรื่อง “ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียกับบทบาทของนักอนามัยสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21”

บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้น เรื่อง “การใช้ประโยชน์ จากสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในการผลิตพลังงานและการประมาณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากระบบ”

บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียชุมชนเมือง เพื่อการนำกลับสารอาหารจำพวกฟอสฟอรัสสำหรับใช้ในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย”

บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้น เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์ ด้านปรสิตในน้ำเสีย และกากตะกอนจากระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล”

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านทาง : https://forms.gle/4imvn6o4iU7ZThrS9

Update : 20 มิถุนายน 2565