2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >MOU คณะสาธารณสุขศาสตร์-องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
MOU คณะสาธารณสุขศาสตร์-องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

วันที่ 20 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดย นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง ความร่วมมือทางการศึกษาวิชาการงานวิจัยและการให้บริการด้านอุตสาหกรรมนม ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม นางนภาพร ม่วงสกุล รักษาการเลขานุการคณะ และนายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมหาวิทยาลัย และ อ.ส.ค. ตกลงร่วมมือกันศึกษา วิจัย พัฒนาโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นมให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยให้เกิดการขยายผลไปยังเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน วางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อพึ่งพาตัวเองในระดับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศต่อไป

Update : 20 กันยายน 2564