2566

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ม.มหิดลหวังคนไทยห่างไกล NCDs สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสุขภาวะแอนิเมชันแนวใหม่
ม.มหิดลหวังคนไทยห่างไกล NCDs สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสุขภาวะแอนิเมชันแนวใหม่

ข่าว โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มลินี สมภพเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย ทุน Fundamental Fund สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

ซึ่งกลยุทธ์การสื่อสารสุขภาวะที่มีประสิทธิภาพ จะต้องอยู่บนพื้นฐานแห่ง "ความใส่ใจ" (Emphathy) และ "ความรับผิดชอบ" (Responsibility) ภายใต้หลักการ "TCC" T - Trust "การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ" C - Comprehension "ความเข้าถึงง่าย" และ C - Concise "ความกระชับ" พร้อมให้ติดตามได้ในปีหน้า ข่าวได้รับการเผยแพร่แล้วทางสื่อมวลชนดังนี้

1. เมดิคอลไทม์ 2-11-66 http://medi.co.th/news_detail41.php?q_id=3032

2. นิตยสารสาระวิทย์ 7-11-66 https://www.nstda.or.th/sci2pub/ncds-animation/

ภาพจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย คุณฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Update : 21 พฤศจิกายน 2566