2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >MOU: คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล - บจก.(มหาชน)เอสแอนด์พี ซินดิเคท
MOU: คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล - บจก.(มหาชน)เอสแอนด์พี ซินดิเคท

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณเกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารพร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 235 ชั้น 23 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์

การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ รวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเมนูอาหารสุขภาพและสาธารณสุขร่วมกัน และเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชนตามแนววิถีอยู่เป็นสุข (Well-Being)

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2564