2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2565

จัดโดย
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มศนูย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2354 8542

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา

Update : 25 พฤศจิกายน 2564