2566

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (In-House) รุ่นที่ 1
โครงการศึกษาอบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (In-House) รุ่นที่ 1

วันที่ 24 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2566

จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2354 8542

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก

Update : 26 พฤษภาคม 2566