2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ประกาศรายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2565

จัดโดย
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กลุ่มศนูย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2354 8542

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนฯ

Update : 26 ตุลาคม 2564