2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ประกาศรายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

โครงการศึกษาอบรมระยะสั้น หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

วันที่ 9 กรกฎาคม – 3 ธันวาคม 2564

จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ E-Mail : kwanjai.amn@mahidol.ac.th โทรศัพท์ : 086 836 8687

รายชื่อ เลขที่สอบ ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

Update : 28 เมษายน 2564