NEWS

ทุน ICDF 2563


ทุน ICDF เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2563

เงินอุดหนุนรายเดือน
ปริญญาโท 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
ปริญญาเอก 17,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1. ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
2. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
3.ค่าที่พัก (หอในมหาวิทยาลัย)
4. ค่าใช้จ่ายรายเดือน
5. ค่าประกันสุขภาพ
6. ค่าหนังสือเรียน

**สำหรับนักเรียนไทยทุนนี้สามารถขอได้เฉพาะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่าน้ัน

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่: http://bit.ly/2Qvz7FS
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทร. 02-119-3599 ต่อ 311

Update : 7/1/2020