NEWS

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Mahidol University Extension (MUx)

รู้ยัง? ใครๆ ก็เรียนที่มหิดลได้!

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Mahidol University Extension (MUx)

- เปิดโลกการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต
- ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยที่สนใจได้เข้าถึงความรู้ผ่านเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ : https://mux.mahidol.ac.th/

Update : 17/10/2019