NEWS

MaSHARES co-working Space @ PH

สถานที่ตั้ง

MaSHARES co-working Space
ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่ง MaSHARES co-working Space เป็นความร่วมมือระหว่าง
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม (INNOTECH) ร่วมกับ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงานวิจัยต่อไป รวมไปถึงการต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต

ภาพบรรยากาศ MaSHARES co-working Space @ PH