การรับสมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรไทย)

รายละเอียด
Update : 7/8/2020

Doctor of Philosophy Program in Environmental Technology (International Program)

รายละเอียด
Update : 02/06/2020

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครรอบ 4 ตั้งแต่วันนี้ - 5 ก.ค. 2563

รายละเอียด
Update : 30/04/2020

Full tuition & research scholarship สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด
Update : 15/04/2020

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
Update : 01/04/2020

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
Update : 27/03/2020

รับสมัครหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
Update : 18/03/2020

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด
Update : 12/03/2020

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียด
Update : 03/03/2020

เปิดรับสมัคร ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียด
Update : 25/12/2019

Doctor of Philosophy (Environmental Technology) Full Scholarships available.

รายละเอียด
Update : 03/03/2020

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด
Update : 09/12/2019

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท

รายละเอียด
Update : 02/07/2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด
Update : 09/05/2020

ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด
Update : 01/04/2020

ทุน ICDF เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2563

รายละเอียด
Update : 07/01/2020

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและทุนการศึกษาต่างประเทศ

รายละเอียด
Update : 05/07/2019