ข่าวสาร ความรู้ ข้อมูล เกี่ยวกับ COVID-19

 

 

5 มาตรการหลักรับมือ Covid-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ
โดย ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.มหิดล ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.มหิดล (สอม.) และ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (สอป.)

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนบริหารภาวะวิกฤตโรคโควิค 19
โดย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย ) ในพระราชูปถัมภ์

 

ลดการตีตราผู้สัมผัส หรือติดเชื้อ COVID-19 "ตระหนัก ไม่ตระหนก"
โดย กรมสุขภาพจิต

แนวทางการปฎิบัติตัว ของผู้เป็นเบาหวาน ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Mahidol for COVID-19
#SocialDistancing

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนส่วนรวมให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศในการตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "ระบาดวิทยา เพื่อชาติและประชาชน"
โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

คู่มือคำแนะนำสำหรับนายจ้างเรื่องการจัดการทำงานแบบยืดหยุ่น การสนับสนันการดูแลบุตรหลานพนักงาน และแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมในสถานที่ทำงาน ในบริบทสถานการณ์โรคโควิด-19
โดย UNICEF

 

สรุปข้อกำหนดนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 ฉบับที่ 1 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
ชัวร์ก่อน...แชร์

แนวทางการแยกผู้สูงอายุจากผู้อื่นในครัวเรือน
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การคาดการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดย ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ม.มหิดล สร้างสรรค์แอปพลิเคชัน "เสียงยิ้ม" และ "ความจำ&ความสุข" สู้วิกฤต COVID-19
โลกวันนี้