Honors & Awards

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. ชนม์ชนก เมืองนาโพธิ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. อุมาวดี เหลาทอง ภาควิชาอนามัยชุมชน ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ ภาควิชาอนามัยชุมชน ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ ภาควิชาอนามัยชุมชน ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. วศินา ทาเขียว ภาควิชาโภชนวิทยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ดร. ชัชวาล สิงหกันต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา ลิลิตชาญ ภาควิชาโภชนวิทยา
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน)

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพพัต ควรพงษากุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชื่อผลงาน "เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท สำหรับอุตสาหกรรมชำแหละเนื้อสัตว์ในประเทศไทย" จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ (สปสช.) ให้ดำรงตำแหน่ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว" ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยมีมติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เทพนม เมืองแมน อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณ รับโล่รางวัล วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 สาขาสาธารณสุขดีเด่นแห่งปี จากคณะกรรมการและสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ทำงานเต็มความสามารถ
เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย


ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

50 บุคลากรต้นแบบ ภายใต้แนวคิด
"ปัญญาของแผ่นดิน"
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ใช้วิชาการในการทำงาน
ทุกบทบาท ทุกหน้าที่
เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของตนเองและสังคม


รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

50 บุคลากรต้นแบบ ภายใต้แนวคิด
"ปัญญาของแผ่นดิน"
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุกๆ ความสำเร็จ
มาจากการตัดสินใจที่จะลองพยายาม


รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์

50 บุคลากรต้นแบบ ภายใต้แนวคิด
"ปัญญาของแผ่นดิน"
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "มหิดลทยากร ประจำปี ๒๕๖๒" จากงานครบรอบ ๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒ มีนาคุม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ (สปสช.) ให้ดำรงตำแหน่ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว" ในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระ 2563 - 2567 เป็นเวลา 4 ปี

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา และนางสาวกรรณิการ์ ป้อมบุบผา นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี โดยผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลฯ เรื่อง "การพัฒนาวิธีเรียลไทม์ อาร์ที-พีซีอาร์ และการตรวจจีโนไทป์ไวรัสโนโร เพื่อเฝ้าระวังโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันจากอาหารและน้ำ" (Development of quantitative real – time RT-PCR and Norovirus Genotyping for Surveillance of Acute Gastroenteritis from Food and Water) ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัล "Dr. R.N. Roy Best Paper Award 2018" จากผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Indian Journal of Public Health ปี 2018 โดยสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศอินเดีย (Indian Public Health Association) ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในการประชุม IPHACON 2020 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2562 ของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร. พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า ผศ.ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล และ นางสาวปวีณ์ริศา ช้อยเชื้อดี ศิษย์เก่าภาควิชาโภชนวิทยา ที่ได้ Licensing สูตรและกระบวนการผลิตอาหารข้นหนืดตำรับไทย สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากจำนวน 4 สูตร เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ ให้กับบริษัท ดรีมไมนิ่ง จำกัด ถือเป็นผลงานชิ้นแรกของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

ขอแสดงความยินดี นางสาวอินทิรา ชัยนะดา นักศึกษาจากภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุน "The 2020 Huayu Enrichment Scholarship" จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไต้หวัน

ขอแสดงความชื่นชม นายชัยวัฒน์ ตื้อคำ และนางสาวอนุธิดา ชัยกิตติอนุรักษ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ชั้นปีที่ 4 กรณีอยู่ในเหตุการณ์มีพนักงานขับรถของ บริษัท เขมรัตน์ จำกัด หมดสติที่ลานแร่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา "ใช้ความรู้ทางวิชาชีพในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุ" โดยการทำ CPR ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำสผู้ประสบเหตุส่งโรงพยาบาล

ขอแสดงความยินดี นายโยธิน อินทรภิรมย์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทวีดีโอในหัวข้อ "ปัญหาสุขภาพจิต" ในงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ณ อาคารเรียนรวมหัวเฉียว 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอแสดงความยินดี นายกฤตภพ ลีภาสุรพิสุทธิ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น โดยสภาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยและสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดี นายคณิศร จินดามณี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ เรื่อง "Source apportionment analysis of airborne benzene using PMF couple with CBPF model in the vicinity of industrial land rayong Thailand" งาน IEEC&BWR 2019 International Environmental Engineering Conference & International Conference on Biological Waste as Resource 10 - 13 Dec 2019 Busan Exhibition and Convention Center, Busan, South Korea โดยมี รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ขอแสดงความยินดี นางสาวณฤดี อ่อนศรี นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาโภชนวิทยา พร้อมทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า ได้รับรางวัลทุนวิจัยเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมพัฟลดไขมันที่มีโปรตีนและใยอาหารสูง" ภายใต้การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3 (King Rice Oil Group Award 2019) ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ บริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด สาขาปู่เจ้าสมิงพราย

ขอแสดงความยินดี ปัณณธร ล่ำลือธรรม, โศภิดา สกุลรัง, ทองพูน เปี่ยมวัฒนาทรัพย์, สายฝน สายสุ่ม นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาโภชนวิทยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา ได้รับรางวัลการเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น เรื่อง "ผลของการรับประทานงาดำต่อการขับถ่ายในกลุ่มอาสาสมัครผู้สูงอายุ" ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเคเอกซ์ (KX) ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดี นายรัชพล สุวรรณโชติ นายกสมาคมและผู้ก่อตั้งโครงการศูนย์ข่าวเยาวชนไทย และศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน และเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) ในโอกาสได้รับรางวัล นักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการรักชาติ ประจำปี 2563 "Humanity and Patriotism Award 2020" จาก Access to Human Right International (AHRI) ขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนานาชาติ บังคลาเทศ ในฐานะผู้ที่ดำเนินงานด้านสิทธิเด็ก มานานกว่า 20 ปี และยังดำเนินการกิจกรรมด้านสิทธิเด็กอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563

ขอแสดงความยินดี นางจรณะ ทรัพย์สุวรรณ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น "ข้าราชการตำแหน่งปฏิบัติการและชำนาญงานดีเด่น" ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยจะเข้ารับรางวัล "ครุฑทองคำ" จากนายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน 2563) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเมือง พลังฤทธิ์ หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน รุ่นที่ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "ครูดีเด่น" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดี ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับเลือกเป็น "นักบริหารดีเด่น" สาขา สตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น วันสตรีสากล ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดี คุณปุณยนุช จุลนวล ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ข้าราชการดีเด่น" ในระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับเลือกเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น" ประเภทวิชาการที่มีระยะเวลาการปฎิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี ระดับส่วนงาน

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษทศพร บุญลือ ศิษย์เก่า ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษสาขาวิชารัฐศาสตร์" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอแสดงความยินดี คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "Business Person of the Year 2019" หรือ "สุดยอด CEO" จากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ขอแสดงความยินดี พ.อ.(พ)หญิง ดร.พรรณี ปานเทวัญ ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการปกครอง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก