• บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่


  •  


    หน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์สูง คือ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพร่างกายเฉพาะทางต่างๆ

    โปรแกรมตรวจสุขภาพ รู้เร็ว รักษาได้

  • รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (เบิกไม่ได้)