• บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่


  • หน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่บุคลากรในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีทีมงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์สูง คือ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพร่างกายเฉพาะทางต่างๆ
  • รายการตรวจสุขภาพอายุต่ำกว่า 35 ปี และอายุมากกว่า 35 ปี

  • รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม

  • รายการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร รายการตรวจทางอาชีวอนามัย

  • รายการตรวจสารพิษในเลือดหรือปัสสาวะ