ตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการตรวจสุขภาพกับข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนวัดทรงธรรม ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้ารับบริการการตรวจสุขภาพฯ ทั้งสิ้น จำนวน 75 ราย มีการคัดกรองอุณหภูมิเบื้องต้น และผลการสแกนอุณหภูมิปกติทุกราย

ตรวจสุขภาพ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการตรวจสุขภาพกับข้าราชการและลูกจ้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับบริการการตรวจสุขภาพฯ ทั้งสิ้น จำนวน 68 ราย มีการคัดกรองอุณหภูมิเบื้องต้น และผลการสแกนอุณหภูมิปกติทุกราย

ตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีน้อง ๆ นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพฯ ทั้งสิ้น จำนวน 49 ราย มีการคัดกรองอุณหภูมิเบื้องต้น และผลการสแกนอุณหภูมิปกติทุกราย

ออกตรวจสุขภาพ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 สวนผัก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพกับขัาราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครฯ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 สวนผัก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพฯ ทั้งสิ้น จำนวน 47 ราย มีการคัดกรองอุณหภูมิเบื้องต้น และผลการสแกนอุณหภูมิปกติทุกราย

ออกตรวจสุขภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีน้อง ๆ นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพฯ ทั้งสิ้น จำนวน 89 ราย มีการคัดกรองอุณหภูมิเบื้องต้น และผลการสแกนอุณหภูมิปกติทุกราย

 

ออกตรวจสุขภาพ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยสุขภาพให้กกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 ณ สำนักงานสรรพาการพื้นที่สมุทรปราการ 2 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้รับบริการทังสิ้น จำนวน 118 ราย ได้มีการคัดกรองเบื้องต้นและผลการสแกนอุณหภูมิผู้รับบริการปกติ

ตรวจสุขภาพนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จำนวน 191 ราย ซึ่งทางหน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ได้มีการคัดกรองอุณหภูมิเพื่อเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาให้กับนักเรียนด้วย ณ หอประชุมโรงเรียนวัดนางนอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยการตรวจสุขภาพฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคุณครูและน้อง ๆ นักเรียน เป็นอย่างดี

ออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25

วันที่ 23 มกราคม 2563 หน่วยออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริการออกตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีทีมแพทย์และทีมเจ้าหน้าที่ ให้บริการอย่างเต็มความสามารถและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ