รายการ

อัตราค่าบริการ

รายการตรวจสุขภาพอายุต่ำกว่า 35 ปี และอายุมากกว่า 35 ปี
รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (เบิกไม่ได้)
อัตราค่าบริการคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์
รายการการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านปรสิตวิทยา
รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ และเคมี
รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม