ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรมเสริมศักยภาพแกนนำชุมชน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมการอบรมเสริมศักยภาพแกนนำด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จัดโดย: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มหานคร และย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

17 พฤศจิกายน 2564

ประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน ไปปฏิบัติราชการเพื่อลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

3 พฤศจิกายน 2564

ร่วมนำเสนอผลงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 -5 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.อุมาวดี เหลาทอง ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ในงานมหกรรมคุณภาพศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 4 จัดโดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2564 ในหัวข้อ : การเสริมพลังนักศึกษาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง: ความท้าทายใหม่ของการจัดการศึกษาบุคลากรสุขภาพ

10 สิงหาคม 2564

ร่วมแสดงความยินดี

ภาควิชาอนามัยชุมชน ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตเจียระไน สุชัยรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเนื่องในโอกาสได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประเภททุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2563จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

26 พฤศจิกายน 2563

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ จากรางวัล Dr.R.N.Roy Best Paper Award 2018 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง Perceived role and its enhancing factors among the village health volunteers regarding malarai control in rural Myanmar ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Indian Journal of public health. Vol.62(1), 2018.

21 เมษายน 2563

ผลงานวิจัย ปี 2563

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ปี 2563 ของ รศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ เรื่อง Time series analysis and forecast of influenza cases for different age groups in Phitsanulok Province, Northern Thailand. Applied Science and Technology, Vol.20(2), 2020

12 ตุลาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Universitas Airlangga, Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (Inbound) โดยภาควิชาจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Community Health Development จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเรียน 4511 ชั้น 5 อาคารจรัส ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 กรกฎาคม 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 0 2354 8543
เว็บไซต์: http://www.ph.mahidol.ac.th/phch/staff.html

footer logo