เอกสารเผยแพร่
 
ค่านิยมของคนไทน 12 ประการ
 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564
 
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564
 
แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
 
PA62-Form1.1_แบบการจัดทำข้อตกลง PA
 
PA62-Form1.2_แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน
 
PA62-Form1.4_แบบการจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA2563
 
แผนนโยบายระดับชาติ
 
เอกสาร "ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)"
 
เอกสาร MU EdPEx Special Clinic#1 หมวด 3
 
เอกสาร MU EdPEx Special Clinic#1 หมวด 6
     
 
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2561 งานแผนและพัฒนาองค์กร
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8543-9 ต่อ 1126
, 1119