• ปี 2562
  • ปี 2561
  • ปี 2560
  • ปี 2559
  • ปี 2558
 11 ธันวาคม 2562 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาอนามัยชุมชน
 9 ธันวาคม 2562 : วันต่อต้านการทุจริตสากล
 4 ธันวาคม 2562 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาชีวสถิติ
 4 ธันวาคม 2562 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
 4 ธันวาคม 2562 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 4 ธันวาคม 2562 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 4 ธันวาคม 2562 : วันพ่อแห่งชาติ
 3 ธันวาคม 2562 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 3 ธันวาคม 2562 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 3 ธันวาคม 2562 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 3 ธันวาคม 2562 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาจุลชีววิทยา
 2 ธันวาคม 2562 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาระบาดวิทยา
 2 ธันวาคม 2562 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาโภชนวิทยา
 2 ธันวาคม 2562 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม
 2 ธันวาคม 2562 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 9 ตุลาคม 2562 : พิธีทาบุญตักบาตรบาเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 9
 20 กันยายน 2562 : มุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์
 27 มิถุนายน 2562 : ชี้แจงเตรียมรับการประเมิน EdPEx ปี 2562
 25 มิถุนายน 2562 : ชี้แจงเตรียมรับการประเมิน EdPEx ปี 2562
 4 มิถุนายน 2562 : ชี้แจงจัดทำ PA ปี 2563
 31 พฤษภาคม 2562 : พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 27 พฤษภาคม 2562 : วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
 29 เมษายน 2562 : ความรอบรู้สุขภาพ : การตรวจสุขภาพประจำปี
 5 เมษายน 2562 : ราชพฤกษ์ เบิกบาน สราญใจ
 7 มกราคม 2562 : บริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณอย่างไรให้ถูกต้อง และมีผลลัพธ์ดำเนินงานที่ดีขึ้น
 25 ธันวาคม 2561 : พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA)
 4 ธันวาคม 2561 : "ราชพฤกษ์ตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ"
 30 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาจุลชีววิทยา
 26 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
 25 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาอนามัยและความปลอดภัย
 24 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
 24 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาอนามัยชุมชน
 19 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
 19 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา
 19 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
 19 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาอนามัยครอบครัว
 18 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาชีวสถิติ 
 18 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาระบาดวิทยา  
 17 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาโภชนวิทยา  
 17 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA ปีงบประมาณ 2562 ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  
 11 ตุลาคม 2561 : พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ 9
 4 ตุลาคม 2561 : การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA ส่วนงาน) ระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2562   
 24 กันยายน 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 5 สาขา
 12 กันยายน 2561 : พิธีลงนาม PA-Visit ปีงบประมาณ 2562  
 31 สิงหาคม 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิ (หลักสูตรนานาชาติ)
 20-21 สิงหาคม 2561 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2562-2565   
 16 สิงหาคม 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิ (สม.นานาชาติ)
                             และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิ (สม.ไทย)
 10 สิงหาคม 2561 : พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
 3 สิงหาคม 2561 : ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 1   
 26 กรกฎาคม 2561 : พิธีเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
 27-28 มิถุนายน 2561 : ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2560    
 21 มิถุนายน 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ     
 19 มิถุนายน 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ   

 25 พฤษภาคม 2561 : วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                              

 22 พฤษภาคม 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน   

 22 พฤษภาคม 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตร ปร.ด. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                                 หลักสูตร วท.ม. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
                                 และ หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 21 พฤษภาคม 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 18 พฤษภาคม 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
                                 สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

 18 พฤษภาคม 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
                                 สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
 17 พฤษภาคม 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
 15 พฤษภาคม 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข
 9 พฤษภาคม 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
 8 พฤษภาคม 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 7 พฤษภาคม 2561 : ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตร ปร.ด. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 5 เมษายน 2561 : พิธีสงกรานต์ "ราชพฤกษ์ เบิกบาน สราญใจ"
 21 มีนาคม 2561 : ก้าวสู่เป้าหมาย ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง
 23 กุมภาพันธ์ 2561 : พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA)
 29 มกราคม 2561 : คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาจุลชีววิทยา เพื่อจัดทำข้อตกลง PA-Visit
 29 มกราคม 2561 : คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อจัดทำข้อตกลง PA-Visit
 29 มกราคม 2561 : คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข เพื่อจัดทำข้อตกลง PA-Visit
 29 มกราคม 2561 : คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อจัดทำข้อตกลง PA-Visit
 25 มกราคม 2561 : คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาชีวสถิติ เพื่อจัดทำข้อตกลง PA-Visit
 25 มกราคม 2561 : คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เพื่อจัดทำข้อตกลง PA-Visit
 23 มกราคม 2561 : คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาโภชนวิทยา เพื่อจัดทำข้อตกลง PA-Visit
 23 มกราคม 2561 : คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล เพื่อจัดทำข้อตกลง PA-Visit
 23 มกราคม 2561 : คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาอนามัยชุมชน เพื่อจัดทำข้อตกลง PA-Visit
 23 มกราคม 2561 : คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาระบาดวิทยา เพื่อจัดทำข้อตกลง PA-Visit
 22 มกราคม 2561 : คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อจัดทำข้อตกลง PA-Visit
 22 มกราคม 2561 : คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำข้อตกลง PA-Visit
 19 มกราคม 2561 : คณบดีและทีมบริหารเยี่ยมภาควิชาอนามัยครอบครัว เพื่อจัดทำข้อตกลง PA-Visit
 5 มกราคม 2561 : วินเทจปาร์ตี้ ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ...รับ...ปีจอ
 
http://www.free-counter-plus.com
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2561 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543-9 ต่อ 1126