แผนบริหารความเสี่ยง  
 
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564  
 
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563  
 
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562  
 
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561  
 
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560  
 
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559  
 
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558  
 
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557  
 
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556  
       
 รายงานการจัดการความเสี่ยง  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2560  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2559  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2558  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2557  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2557  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2556  
 
รายงานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2556  
 
http://www.free-counter-plus.com
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2561 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543-9 ต่อ 1126