บุคลากรงานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
         
นางสาวมาสวไลย ขำแนวนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail: masvalai.khu@mahidol.ac.th
 
นางเมตตา เศวตเลข
นักวิชาการการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
E-mail: metta.sav@mahidol.ac.th
         
นางสาวศิริมา ยีมิเด็น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail: sirima.yee@mahidol.ac.th
 
นางสาวธนัชณิช ติระพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail: tanatnid.tir@mahidol.ac.th
         
นายจำเนียร พรมวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail: Jamnian.pro@mahidol.ac.th
 
 

 
http://www.free-counter-plus.com
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2561 งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร 0-2354-8543