Press Release

>Press Release

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่องการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร...

Read More

การจัดเสวนา "PM 2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม)"

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

ในการเปิดการเสวนา "PM 2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม)" ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings และผ่าน Facebook Live PH Mahidol ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการเสวนาฯ วันนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการเสวนา ฯ ครั้งนี้...

Read More