Press Release

>Press Release
วันที่ 19 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามกับ ดร.วาสนา อินทะแสง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จํากัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ คุณศิริพงษ์ สีไสไพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีโว่เมด กรุ๊ป จํากัด ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...
Read More
The International Conference for Public Health, Environment, and Education for Sustainable Development Goals and Lifelong Learning การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และการศึกษา เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการจัดการประชุมที่ได้รับความร่วมมือของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายทั้งภาคการศึกษาและเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ, California State University, Long Beach, USA, PAPRSB Institute of Health Sciences Universiti Brunei Darussalam, Universitas Hasanuddin, Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...
Read More
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) จัดเสวนาประเด็นร้อนด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การรับมือ PM2.5 ในมิติสาธารณสุขศาสตร์” ขึ้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...
Read More
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันวาณิชย์ จากัด เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสุขภาพ...
Read More
วันนี้ (วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พระราชทานโล่เกียรติยศ แก่ผู้มีอุปการะคุณ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๖๐ ราย...
Read More
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่องการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร...
Read More
ในการเปิดการเสวนา "PM 2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม)" ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings และผ่าน Facebook Live PH Mahidol ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีการเสวนาฯ วันนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการเสวนา ฯ ครั้งนี้...
Read More

Press Release

ที่สุดของความร่วมมือทางการวิจัยและวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการชะลอวัย
19-03-2567
การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference for Public Health, Environment, and Education for Sustainable Development Goals and Lifelong Learning
28-09-2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) จัดเสวนาประเด็นร้อนด้านสิ่งแวดล้อม “การรับมือ PM 2.5 ในมิติสาธารณสุขศาสตร์”
14-03-2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท จันวาณิชย์ จากัด เพื่อร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
28-10-2565
วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ “วันมหิดล”
24-09-2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี เพิ่มทักษะสำคัญของศตวรรษที่ 21 พร้อมใช้ Credit Bank สะสมหน่วยกิต เทียบโอนเอื้อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ สสส.
02-11-2564
การจัดเสวนา "PM 2.5 กับรูปแบบใหม่ของการจัดการเชิงรุก (เราพร้อม)"
22-07-2565